سفارش آنلاین غذا > شان اسنک شان اسنک خیابان بهار - رو به روی مسجد النبی حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اسنک
اسنک سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
اسنک قارچ و سیب زمینی سیب زمینی سرخ شده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۸۰۰۰ تومان +
اسنک ساده سوسیس،ژامبون،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
اسنک قارچ سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۱۸۰۰۰ تومان +
اسنک هات 20 هات داگ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ٢۰۰۰۰ تومان +
اسنک پپرونی کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ٢۰۰۰۰ تومان +
اسنک مرغ و قارچ مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ٢۰۰۰۰ تومان +
اسنک گوشت و قارچ گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۳۰۰۰۰ تومان +
اسنک میکس گوشت رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ۳۰۰۰۰ تومان +
اسنک مخصوص شان اسنک سوسیس،ژامبون،گوشت رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه ،سالاد ۴۰۰۰۰ تومان +
اضافه
سس قرمز معمولی ۳۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۳۰۰ تومان +
سس سفید ۳۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۳۰۰ تومان +
برگر
ذغالی برگر برگر،قارچ،پنیر پیتزا،نان گرد ٢۸۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،نان گرد ۳۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر دو عدد برگر،قارچ،پنیر پیتزا،نان گرد ۳۵۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگر،فیله مرغ زعفرانی،قارچ،پنیر پیتزا،نان گرد ۴۰۰۰۰ تومان +
غول برگر مخصوص شان اسنک دو عدد برگر،فیله مرغ زعفرانی،ژامبون تنوری،قارچ،پنیر پیتزا،نان گرد ۶۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ
بشقاب داغ ساده چیپس،سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ مرغ و قارچ چیپس،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت و قارچ چیپس،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخلوط(خانواده) سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۳۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) ژامبون،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۶٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص شان اسنک(خانواده) گوشت رست بیف،فیله مرغ زعفرانی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخلوط(متوسط) سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) ژامبون،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص شان اسنک(متوسط) گوشت رست بیف،فیله مرغ زعفرانی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخلوط(مینی) سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(مینی) ژامبون،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص شان اسنک(مینی) گوشت رست بیف،فیله مرغ زعفرانی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،ذرت ۴۰۰۰۰ تومان +
پیراشکی
پیراشکی پیتزا سوسیس،ژامبون قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰ تومان +
پیراشکی مرغ و قارچ مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰ تومان +
پیراشکی گوشت و قارچ گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰ تومان +
ذرت
ذرت کوچک ۱۵۰۰۰ تومان +
ذرت متوسط ٢۰۰۰۰ تومان +
ذرت بزرگ ٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ همبر دستی مخصوص گوشت چرخکرده،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ و قارچ مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ هات داگ،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا سوسیس،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ۱۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه فیله مرغ زعفرانی،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس گوشت رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،نان فرانسوی ٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ژامبون،نان فرانسوی ۱۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده
سیب زمینی سرخ شده ۱۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده پنیر سیب زمینی،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده قارچ و پنیر سیب زمینی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۰۰۰ تومان +
گنده گنده ژامبون سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۰۰۰ تومان +
گنده گنده هات 20 سیب زمینی،هات داگ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۰۰۰ تومان +
گنده گنده پپرونی سیب زمینی،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۸۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ و قارچ سیب زمینی،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۳۵۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت و قارچ سیب زمینی،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده درهم سیب زمینی،گوشت رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۴۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۹۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان بهار - رو به روی مسجد النبی
زمان سرویس دهی 17:30 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
استیری گنده گنده رست بیف سریع فرستادین و غذا داغ بود ممنونم. ولی چرا سیب زمینی ها اینقدر سیاه و بی کیفیت بودن؟؟ سیب زمینی هاشو نخوردم ریختم دور چون زیره گوشت میره دلیل نمیشه دیده نشه 1399/08/17
صبا سیاحی بد نبود 1399/07/18
سعید قزی 1399/07/12
محمد علي ذاكر سلام بسيار بشقاب داغ و گنده گنده ژامبونش خوب وعالي بود و قيمتش هم نسبت به غذاش بسيار خوب بود.زمان ارسالش حدود30دقيقه اي شد كه به نظرم خوبه. 1399/05/23
پیمان تقوی چقد دیر میرسونید 1399/05/13
امیر پروانه خوب ولی نونش بیات و مونده بود 1399/05/08
سونیا حلاج همه چی عالیه خیلی کیفیتش خوبه 1399/05/06
ارمان پیراشکی چرا انقد خالیه!!! خمیرشو فرستادی خودمون پر کنیم 1399/04/23
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق