سفارش آنلاین غذا > اسنک بهار اسنک بهار خیابان بهار - رو به روی مسجد النبی حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اسنک
اسنک ساده میکس سوسیس و ژامبون،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۶٧۰۰۰ تومان +
اسنک قارچ میکس سوسیس و ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ٧۳۰۰۰ تومان +
اسنک مرغ مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۸۱۰۰۰ تومان +
اسنک گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۱۰٢۰۰۰ تومان +
اسنک میکس رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۹۴۰۰۰ تومان +
اسنک ویژه سرآشپز میکس سوسیس و ژامبون،رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۹۶۰۰۰ تومان +
اسنک مرغ مخصوص میکس سوسیس و ژامبون،،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۸۸۰۰۰ تومان +
اسنک گوشت مخصوص میکس سوسیس و ژامبون،رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،2 عدد نان تست کامل ۹۹۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل ساده میکس سوسیس و ژامبون،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۸۴۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل قارچ میکس سوسیس و ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۸۹۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل مرغ مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱۰٢۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱۳٢۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل میکس رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱٢۱۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل ویژه میکس سوسیس و ژامبون،رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱٢۴۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل مرغ مخصوص میکس سوسیس و ژامبون،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱۱۴۰۰۰ تومان +
اسنک دوبل گوشت مخصوص میکس سوسیس و ژامبون،رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،3 عدد نان تست کامل ۱٢۸۰۰۰ تومان +
اضافه
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
برگر
چیز برگر برگر،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،نان گرد ۸۱۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ برگر،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،نان گرد ۹۳۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر،ژامبون،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،نان گرد ۱۰٧۰۰۰ تومان +
غول برگر 2 عدد برگر،ژامبون،پنیر پیتزا،قارچ،خیارشور،گوجه،نان گرد ۱۶۹۰۰۰ تومان +
ذرت
ذرت کوچک ذرت،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۵٢۰۰۰ تومان +
ذرت متوسط ذرت،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۵٧۰۰۰ تومان +
ذرت بزرگ ذرت،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ٧٢۰۰۰ تومان +
ذرت مخصوص متوسط ذرت،میکس ژامبون،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۸٢۰۰۰ تومان +
ذرت مرغ متوسط ذرت،مرغ،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۸٧۰۰۰ تومان +
ذرت گوشت متوسط ذرت،رست بیف،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۹٧۰۰۰ تومان +
ذرت مخصوص بزرگ ذرت،میکس ژامبون،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۹٢۰۰۰ تومان +
ذرت مرغ بزرگ ذرت،مرغ،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۱۰٧۰۰۰ تومان +
ذرت گوشت بزرگ ذرت،رست بیف،قارچ،پنیر پاستا،سس مخصوص ۱۱٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی گوشت چرخی گوساله،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ۵۶۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص گوشت چرخی گوساله،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ٧۱۰۰۰ تومان +
هات داگ هات داگ 70%،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ۵۳۰۰۰ تومان +
هات داگ مخصوص هات داگ 70%،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ۶۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ مرغ،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ۶۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ مخصوص مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ٧۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست بیف،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچی ۱۰۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف مخصوص گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچ ۱٢۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس گوشت رست بیف،مرغ،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچ ٧۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ میکس مخصوص گوشت رست بیف،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچ ۹۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزایی میکس سوسیس و ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،خیارشور،گوجه،2 عدد نان ساندویچ ۸۳۰۰۰ تومان +
سس
سس مخصوص بهار ۵۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی ٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی
سیب زمینی کوچک سیب زمینی سرخ شده ۳۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی بزرگ سیب زمینی سرخ شده ۶٧۰۰۰ تومان +
سیب زمینی مکزیکی کوچک سیب زمینی سرخ شده،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۴۶۰۰۰ تومان +
سیب زمینی مکزیکی بزرگ سیب زمینی سرخ شده،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۸٢۰۰۰ تومان +
گنده گنده ساده سیب زمینی سرخ شده،میکس سوسیس و ژامبون،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۱۰۸۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ شده،مرغ،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۱٢۱۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ شده،رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۱۶٧۰۰۰ تومان +
گنده گنده ساده دو نفره سیب زمینی سرخ شده،میکس ژامبون و سوسیس،قارچ،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۱۳٧۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ دو نفره سیب زمینی سرخ شده،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ۱٧٧۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت دو نفره سیب زمینی سرخ شده،رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،ادویه مخصوص ٢٢٢۰۰۰ تومان +
فینگر فود
کورن داگ کلاسیک *فقط تا ساعت 9 شب* هات داگ،خمیر مخصوص،پور سوخاری ۳۳۰۰۰ تومان +
کورن داگ موزرلا *فقط تا ساعت 9 شب* هات داگ،پنیر موزرلا،خمیر مخصوص،پور سوخاری ۳۸۰۰۰ تومان +
کورن داگ گودا *فقط تا ساعت 9 شب* هات داگ،پنیر گودا،خمیر مخصوص،پور سوخاری ۳۸۰۰۰ تومان +
کورن داگ سیب زمینی *فقط تا ساعت 9 شب* هات داگ،پنیر موزرلا،سیب زمینی،خمیر مخصوص،پودر سوخاری ۵۱۰۰۰ تومان +
سمبوسه *فقط روزهای زوج تا ساعت 9 شب* نان لواش،سیب زمینی،سبزیجات،ادویه مخصوص ۱٧۰۰۰ تومان +
پیراشکی گوشت و قارچ *فقط یک شنبه ها تا ساعت 9 شب* گوشت چرخی،قارچ،خمیر مخصوص ۳٢۰۰۰ تومان +
مینی پیتزا *فقط سه شنبه ها تا ساعت 9 شب* سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا،خمیر مخصوص ٢٧۰۰۰ تومان +
فیله استریپس *فقط پنج شنبه ها تا ساعت 9 شب* فیله مرغ،ادویه مخصوص،پودر مخصوص سوخاری ۳٧۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد کوچک ۱۵۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۱۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیخات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان بهار - رو به روی مسجد النبی
زمان سرویس دهی 18 - 23
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
عرفان ترابی عالی بود 1402/08/22
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق