سفارش آنلاین غذا > گرین فود گرین فود طالقانی،نبش چهارراه ابن یمین حداقل سفارش : 50000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس خردل اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر زغالی
برگر ۶۵۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ ۹۵۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ٧۵۰۰۰ تومان +
برگر 100% 100% با گوشت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 100% 100% با گوشت ٢۰۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر 100% 100% با گوشت ٢٢۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر 100% 100% با گوشت ۱۳۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ 100% 100% با گوشت ۱۳۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر 100% 100% با گوشت ۱۴۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر 100% 100% با گوشت ۱٢۰۰۰۰ تومان +
برگر گیاهی
برگر سویا ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر میکس ۵۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر سویا ٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر میکس ۶۰۰۰۰ تومان +
برگر پلاس میکس ۸۰۰۰۰ تومان +
برگر پلاس سویا ۹۰۰۰۰ تومان +
قارچ چیز برگر میکس ۶۵۰۰۰ تومان +
قارچ چیز برگر سویا ٧۵۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر میکس ۹۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر سویا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر با قارچ میکس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
دوبل چیز برگر با قارچ سویا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
برگر ملانزانا میکس برگر میکس،بادمجان،قارچ و پنیر ٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا
پیتزا سرآشپز(تک نفره) گوشت،مرغ،پپرونی،سس مخصوص ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز(دو نفره) گوشت،مرغ،پپرونی،سس مخصوص ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(تک نفره) گوشت ریش شده،سس مخصوص ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت ریش شده،سس مخصوص ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(تک نفره) گوشت چرخ کرده،قارچ،سس مخصوص ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(دو نفره) گوشت چرخ کرده،قارچ،سس مخصوص ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص چرخی(تک نفره) گوشت چرخ کرده،کالباس،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص چرخی(دو نفره) گوشت چرخ کرده،کالباس،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(تک نفره) سوسیس،کالباس،سس مخصوص ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دونفره) سوسیس،کالباس،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(تک نفره) کالباس،مرغ،پپرونی،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(دو نفره) کالباس،مرغ،پپرونی،گوشت چرخ کرده،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(تک نفره) سوسیس تند،سس تند ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) سوسیس تند،سس تند ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سوسیس(تک نفره) کوکتل دودی،سس مخصوص ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سوسیس(دو نفره) کوکتل دودی،سس مخصوص ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(تک نفره) بادمجان،ذرت،فلفل دلمه،قارچ،زیتون،سس مخصوص ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(دو نفره) بادمجان،ذرت،فلفل دلمه،قارچ،زیتون،سس مخصوص ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(تک نفره) مرغ،قارچ،سس مخصوص ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(دو نفره) مرغ،قارچ،سس مخصوص ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گیاهی
پیتزا مخصوص گرین فود(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گرین فود(دو نفره) ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ورونا(تک نفره) سوسیس گیاهی،بادمجان و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ورونا(دو نفره) سوسیس گیاهی،بادمجان و ... ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(تک نفره) کالباس گیاهی و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(دو نفره) کالباس گیاهی و ... ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و سوسیس(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و سوسیس(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا استیک گیاهی(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا استیک گیاهی(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و کالباس(تک نفره) ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت گیاهی و کالباس(دو نفره) ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ۴۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ۶۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف 3 نان ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر 3 نان ۱۵۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 3 نان ۶۴۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر 3 نان ۸۰۰۰۰ تومان +
هات داگ 3 نان ۵۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
هات رویال 3 نان ۸۵۰۰۰ تومان +
کوکتل 3 نان ۵۰۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر 3 نان ۶۵۰۰۰ تومان +
بندری تند 3 نان ۴۵۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا 3 نان ٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ژامبون گوشت،3 نان ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 نان ۶٢۰۰۰ تومان +
همبر بندری با قارچ و پنیر 3 نان ٧۸۰۰۰ تومان +
مرغ 3 نان ۶۵۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر 3 نان ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
ساندویچ ویژه سرآشپز نان فرانسوی ٢۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر فرانسوی نان فرانسوی ٢۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ گوشت فرانسوی با نان فرانسوی ٢٢۰۰۰۰ تومان +
هات رویال فرانسوی با نان فرانسوی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
هات داگ فرانسوی با نان فرانسوی ٧۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بندری ویژه فرانسوی با نان فرانسوی ٧۵۰۰۰ تومان +
بندری ویژه با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۹۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری فرانسوی با نان فرانسوی ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر بندری با قارچ و پنیر فرانسوی با نان فرانسوی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا فرانسوی با نان فرانسوی ۹۰۰۰۰ تومان +
بلغاری فرانسوی نان فرانسوی ٧۵۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر فرانسوی نان فرانسوی ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ گیاهی
ساندویچ مگاپرو گوشت گیاهی،سوسیس،کالباس،قارچ و ... ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ اسپشیال سوسیس گیاهی،قارچ،پنیر و ... ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندرک سوسیس گیاهی و ... ۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندرک با قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پلاس کالباس گیاهی،قارچ،پنیر و ... ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ ملانزانا بادمجان،قارچ،پنیر و ... ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ وردورا ذرت،زیتون،فلفل دلمه،گوجه فرنگی و ... ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ گوشت گیاهی با قارچ و پنیر ۸۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۹۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک آبعلی ۱۵۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان طالقانی،نبش چهارراه ابن یمین
زمان سرویس دهی 10 - 15:30 و 18 -23
حد اقل سفارش 50000 تومان
هزینه ارسال 21000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 21000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
فرشید برابادی ساندویچ رست بیف و همبر گرفتیم.خوشمزه و خوب بود. 1402/07/01
الهه کاویان خوشم نیومد.خیلی توش شن ریزه داشت. ساندویچ گوشت گیاهی هم بو و مزه ی میداد 1402/06/18
آرمان 1402/05/27
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق