سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ٢۶۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ۳۰۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ٢۶۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ٢۶۰۰۰ تومان +
فلافل ۱۸۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۳۳۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۳۵۰۰۰ تومان +
مرغ ۳۰۰۰۰ تومان +
زبان ۴۰۰۰۰ تومان +
مغز ۴۰۰۰۰ تومان +
گوشت ۴۵۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ۴۰۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ۴۵۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ۴۰۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ۳۵۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ۳۹۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ۴۳۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ۳۹۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ۴۶۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ۴۸۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ۴۳۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ۴۸۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ۴۳۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ۴۸۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ۵۸۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ۴۸۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۳۱۰۰۰ تومان +
مغز و زبان با قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
همبر و مغز ۳۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ٧۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ٧۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱٢۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱٧۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱٧۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ٢۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ٧۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15 و 18 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 13000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 13000 الی 15000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
فاطیما دولت افتضاح امروز اولین و آخرین بارم بود ک از اینجا غذا سفارش دادم ی پیتزا مخصوص گرفتم وقتی آوردن با زغال هیچ فرقی نداشت بس ک سوخته بود ی تیکه ازش خوردم کل دهنم بو زغال گرفت 😒واقعا کارشون افتضاح تر از افتضاحه 1401/04/20
محمد کیفیت غذا مطلوب ارسال به موقع برخورد خوب پیک عزیز 1401/03/29
توحیدزاده من اوایل خیلی هم حضوری هم باپیک ازاینجا ساندویچ میگرفتم عالی بودن ولی الان کیفیت صفر،سر ساندویج زبون بیمارستانی شدم،لطفا رعایت کنید اگ موندس بگین نداریم. 1400/10/06
سیداحسان دلبری سلام من یک عدد همبر با یک عدد هات داگ باقارچ و پنیرسفارش دادم اول اینکه گفتم سس قرمزدستی بزارن که لطف کردن فرستادن ولی چرا همراه دوتا ساندویچ هیچ سس دیگری نفرستادن اگرمشکل برای پول سس هست چرا نمیگن که پول اضاف بدیم بعدشم به نظرتون برای هرساندویچ نباید یک سس یک نفره حداقل گذاشت دوما ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر بسیار افتضاح بود به طوری که از سوسیس نامرغوب استفاده شده بود و کاملا خام بود و حتی خلاقیت به کارنبرده بودن که سوسیس را شکاف شکاف کنن و در روغن کاملا سرخ کنن تا حداقل یه خورده خوشمزه بشه به جای اینکار سوسیس را چهارتیکه کرده بودن و خام خام داخل ساندویچ گذاشته بودن کاش به جای این ضعف ها به مشتری احترام بزارن تا باعث نشه این اولین و اخرین سفارشی باش که از ساندویچ جوانان سفارش میدم و به کسی هم دیگه پیشنهاد نمیدم این ساندیچی را کاش پیامم را غذارسان بدون سانسور بزارن باتشکر ازغذارسان 1400/08/28
سجاد توفیقی 1400/07/25
حسن رحیمی 1400/06/15
معصومه زاهدی پور سلام من غذا گ سفارش دادم ازم پول اضافه گرفتن 1400/06/11
احسان زیدآبادی سلام منم دقیقا هم نظر دوستمون هستم پیتزا 20 تومنی درسته ارزونه ولی اصلا به کیفیتش نمی ارزه پول بیشتر بگیرید کیفیت رو بیشتر کنید 1400/06/04
09158226851 سلام خیلی ببخشید نمیدونم اتفاقی اینطور شده یا نه. ولی من امروز برای اولین بار ازتون پیتزا گرفتم متاسفانه اصلا خورده نشد خمیرش کاملا نپخته بود و طعم ناجوری داشت😑 1400/05/23
عظیمی 1400/04/19
محسن نادری 1400/03/26
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق