سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین ۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند ۵۰۰ تومان +
سس سفید ۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی ۵۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس تند،قارچ،فلفل دلمه،پیتزا ۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس تند،قارچ،فلفل دلمه،پیتزا ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس تند،قارچ،فلفل دلمه،پیتزا ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ویژه) کالباس تند،قارچ،فلفل دلمه،پیتزا ۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ۱۱۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ۱۱۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ۱۱۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ۱۱۰۰۰ تومان +
فلافل ۶۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۱٢۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۱۴۰۰۰ تومان +
مرغ ۱٢۰۰۰ تومان +
زبان ۱۸۰۰۰ تومان +
مغز ۱۸۰۰۰ تومان +
گوشت ٢۰۰۰۰ تومان +
مغز وزبان ۱۸۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ٢۰۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ٢۰۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ۱۸۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ۱۶۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ۱٢۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ۱۵۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ۱٧۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ۱۹۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ۱٧۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ۱٧۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ٢۵۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ٢۱۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۶۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ۴۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ۴۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۶۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۶۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۱۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۴۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15:30 و 18 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 4000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار 4000 تومان - برای سایر نقاط از جمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،علوم پزشکی،بوتان گاز،شهرک خاوران و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت می گردد
محسن نادری 1400/03/26
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق